www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » ANALIZA » Rozkłady zmiennych z plików SNTP

Rozkłady zmiennych z plików SNTP

Pliki typu SNTP [30] zawierają dane w postaci drzewa (TTree) programu root [Dodatek A]. Każde drzewo posiada gałęzie, gałęzie posiadają liście, które z kolei są konkretnymi zmiennymi [1] [15] [33]. Jeden plik typu SNTP zawiera dane dotyczące wielu zdarzeń - oddziaływań neutrin. Najczęściej liczba ta mieści się w granicach od 400 do 12000 przypadków na jeden plik.

W niniejszej analizie wykorzystano przypadki wysymulowanych oddziaływań neutrin w dalekim detektorze dla wiązki o niskiej energii (ang. Low Energy, LE) z włączonym polem magnetycznym. Wiązka LE jest najlepszym odzwierciedleniem oryginalnej wiązki neutrinowej rejestrowanej w detektorze [1].

Rozkład energii na statystyce 69685 przypadków (wiązka LE) dla oddziaływań CC i NC przedstawiony jest na rysunku 5.4. Przypadki NC stanowią 25% całości, z czego 75% NC znajduje się poniżej 4 GeV.

Rysunek 5.4: Widmo energetyczne przypadków CC i NC w dalekim detektorze

Image GeV

Przykładową gałęzią w pliku SNTP, najczęściej używaną, jest evthdr zawierająca podstawowe dane o przypadku (tzw. nagłówek przypadku event header). Znajduje się w niej m.in. podgałąź ph (skrót od angielskiego pulse height = wysokość sygnału), a w niej zmienna sigcor mówiąca o sumie sygnałów ze wszystkich pasków scyntylacyjnych w danym przypadku po kalibracji detektora. Stosując konwencję plików SNTP, pełną nazwę tej zmiennej zapisuje się jako evthdr.ph.sigcor.

Korzystając z wielkości zawartych w SNTP stworzono następujące trzy zmienne użyte w dalszej analizie danych:

Rysunek 5.5: Zmienna 1: sygnał z pierwszych 25% płaszczyzn podzielony przez sygnał wiodącej (największej) kaskady. Porównanie rozkładów dla przypadków CC i NC

Image zmienna1

Rysunek 5.6: Zmienna 2: liczba zapalonych płaszczyzn rejestrujących wiecej niż 2 fotoelektrony. Porównanie rozkładów dla przypadków CC i NC

Image zmienna2

Rysunek 5.7: Zmienna 3: sygnał wiodącego toru w jednostkach [sigcor] po kalibracji detektora. Porównanie rozkładów dla przypadków CC i NC

Image zmienna3

Powyższe rozkłady przedstawiają wyniki dla symulacji Monte Carlo, w których typ przypadku CC/NC jest jednoznacznie określony poprzez wartość zmiennej mc.iaction [Dodatek D].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.