www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » FIZYKA W EKSPERYMENCIE MINOS » Macierz mieszania

Macierz mieszania

W rozdziale 4.3 opisano uproszczony model oscylacji z dwoma rodzajami neutrin. W rzeczywistości istnieją trzy stany masowe oraz trzy zapachy neutrin. Dla tego ogólniejszego przypadku macierz mieszania (oznaczoną poprzez U) zapisać można następująco:

Image oscylacje5

Macierz U nazywa się macierzą PMNS (od nazwisk Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata) [3] [26].

Rozpisując dokładnie wszystkie wartości macierzy U, otrzymujemy:

Image oscylacje8 gdzie sij = sin Θij, cij = cos Θij, δ- faza łamania CP (parzystości kombinowanej). Litera C oznacza operator sprzężenia ładunkowego (zamiana ładunków ujemnych na dodatnie i odwrotnie), a P operator parzystości (inwersji przestrzennej) [2] [3].

Przyjmując, iż w przypadku neutrin symetria CP jest zachowana ( δ = 0), wówczas macierz mieszania można zapisać jako:

Image oscylacje9 gdzie pierwsza i trzecia macierz wyznaczana jest poprzez badanie zjawiska oscylacji neutrin atmosferycznych i słonecznych, natomiast wartości drugiej wymagają jeszcze dalszych poszukiwań.

Określenie dokładnej wartości trzech kątów mieszania Θ12, Θ23 i Θ13 oraz dwóch różnic mas $ {\Delta}m^2_{12}$ i $ {\Delta}m^2_{23}$ ( $ {\Delta}m^2_{13}$ jest ściśle związane z pozostałymi Δ m2) między stanami własnymi stanowi dziś główny cel badań w dziedzinie fizyki neutrin [4].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.